cogaihu.com
Một con chuột triết gia
Sau nhiều năm đằng đẵng tưởng chừng như vô tận của quá trình tiến hoá, cuối cùng loài chuột cũng đã có một con chuột triết gia. Tất nhiên, điều làm nên sự khác biệt giữa nó và những con chuột khác …