cogaihu.com
Tôi
Tôi không hề đam mê, tôi mê đam Tôi không hề nhân hậu, tôi hậu nhân Tôi không hề tử tế, tôi tế tử Tôi không phải nhà báo, tôi báo nhà Tôi không phải hoạ sĩ, tôi sĩ hoạ Tôi không phải trí thức, tôi …