cogaihu.com
Tu thân (Những bài học làm người)
Đem thân đạp đất_đội trời (1) Ai ơi đã có thân rồi_phải tu (2) Sống mà sống dại sống ngu Dù cho trăm tuổi cũng hư một đời Người ngu ai gọi là người Chỉ là cây thịt ở đời thêm tanh Mắt kia mà mắt kh…