cogaihu.com
22 Push-up Challenge: day 1 to day 11
161114 Hôm nay nghe bảo siêu mặt trăng gì to lắm, thấy mọi người rổn rảng cả mấy tuần trước đó, lại nhớ chuyện ngày xưa. Bốn năm trước, lúc ấy mình xa nhà, chìm trong công việc và thế giới đầy sự t…