cogaihu.com
Chuyện người anh em (70).
Người anh em vỗ vai mình, chú chưa hiểu gì về cuộc đời đâu, đừng có tin vào chuyện tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, bây giờ khác ngày xưa rồi. Mình đần mặt, là sao anh? Đéo bao giờ có cuộc sống màu…