cogaihu.com
Mất bạn (phần 2)
(Phần 1) ———- Gã đần độn nhìn màn hình máy tính. Đọc hết cái này đến cái khác. Phần lớn là những thứ đần độn. Mỗi ngày, gã cho phép mình có một khoảng thời gian nho nhỏ cho những …