cogaihu.com
gánh hàng hoa
chiều nay em đi trên phố rét căm căm bóng chị dài nghiêng đổ vòng lăn lúc chậm lúc ngừng người ta vui mừng, lo âu, vội vã ngày cuối năm tất tả phố thì dài chị tròn nón lá gánh hàng hoa mùa n…