cogaihu.com
Chuyện đi học (1)
Hồi đi học, mình thường cảm thấy hội đoàn thể rất buồn cười, trong số đó có mấy đứa sao đỏ và thanh niên tình nguyện. Mấy đứa được giao nhiệm vụ làm sao đỏ và tham gia đoàn đội, làm thanh niên tình…