cogaihu.com
Văn liệt kê 1: các thể loại anh em
Đây là văn liệt kê về các thể loại anh em mà chúng ta đã từng có trong đời, có thể có trong tương lai, và đang có ngay trong hiện tại. Văn liệt kê này chỉ đúng cho giới tính nam, giới tính khác xem…