cogaihu.com
Chuyện người anh em (40).
Người anh em quay lại và bảo ngay từ cái khoảnh khắc mày có con, mày sẽ bắt đầu để ý tới bọn trẻ con hơn, mày đi đâu, làm gì, thì hễ có trẻ con chạy lăng quăng gần đó, mày sẽ nhìn, và để mắt tới đứ…