cogaihu.com
nếu những ngày dài
nếu đến một ngày anh sẽ ra đi ra đi mãi mãi bỏ lại sau lưng muộn phiền khắc khoải nếu có một đời một đời hoang dại tình tự lai rai cơn bão gầm vang giữa trời tĩnh tại ai hai… nếu anh ở…