codeteddy.com
Javascript Alert in C#
Code:/// /// A JavaScript alert /// public static class Alert{ /// /// Shows a client-side JavaScript alert in the browser. /// /// The message to appear in the alert. public stati…