cityncountrybranding.com
דירוג דימוי המדינות 2016 – מי עלה ומי התדרדר? ומה קרה לדימוי של ישראל?
דימוי חזק למדינה משפר את התמיכה בה. בעולם הנעשה יותר ויותר גלובלי והמאופיין בתחרות גוברת והולכת, דימוי המדינה הופך חשוב מאי פעם. משיכת השקעות, תיירות, כוח אדם מיומן, והאפשרות למכור את מוצרי המדינה …