cityncountrybranding.com
בואו נחשוב מחדש על תחבורה
מערכת תנועה אורבאנית [עתידנית]. עודד פדהצור עיצוב ספקולטיבי לא באמת ידוע כיצד מערכות התנועה העירוניות העתידיות יפעלו, איך ייראו כלי הרכב, על איזה צרכים הם יענו ועל איזה תשתיות הם ינועו. אלה הן שא…