cityncountrybranding.com
הקמפיין למען העסקים הקטנים בניו יורק נלחם למעשה על אופי העיר כולה
הסיפור מוכר… אנו נוסעים הרבה בשנים האחרונות, מבקרים בהרבה ערים, ומשנה לשנה נדמה כי ערים בכל העולם הולכות ונעשות דומות זו לזו יותר ויותר. הרחובות המרכזיים, מרכזי הקניות, אפשרויות הבילוי משוכפל…