cityncountrybranding.com
דירוג 10 הערים החכמות ביותר באמריקה
הישרדות האדם על פני כדור הארץ תהיה תלויה, במידה רבה, במה שיקרה בערים בעתיד. עד שנת 2050, 70% מאוכלוסיית העולם תחייה בהן, ואנו עדים להגירה המונית אל הערים בקצב שלא היה כמותו מעולם. המרחבים העירוניי…