cityncountrybranding.com
עיר ללא אלימות: אולי הפתרון נמצא בכלל בעצים
בניסיונות להתמודד עם בעיות הפשיעה, משטרות נוטות להעדיף הגברת נוכחות משטרתית, הצבת מצלמות ושימוש באמצעים טכנולוגיים אחרים. לעומתם חוקרי חברה רואים בפשיעה בעיה עמוקה יותר, חברתית, הקשורה לתכנון עיר, …