chuyennham.com
Nó xảy ra - Chuyện NHẢM
Vừa quyết định sẽ… mất 10 triệu, 10 triệu lận đó, buồn hơ(?). Buổi sáng vô công ty, tự pha cafe, hít hà cái hương…