chuyennham.com
"Ngồi im trong gió nghe đêm rớt" - CHUYỆN NHẢM
"Ngồi im trong gió nghe đêm rớt - Chợt thấy hoa vàng trên cỏ xanh."