chuyennham.com
Leica, various lenses - sean copeland - Chuyện NHẢM
Ngày bé, cửa sổ không có chấn song, thằng cháu trèo lên ngồi vắt vẻo (ở tầng 3) nhìn xuống sân giặt thấy đời vui…