chuyennham.com
Anh nghĩ gì khi nghe từ "UX" - Chuyện NHẢM
Như một thói quen, đó, UX với anh là vậy đó. Trên tất cả mọi thứ, một sản phẩm nên đến với người dùng "như một thói quen".