chusalan.net
Mùa Thu Đã Già
thu chưa tới sao đã già chắc đến lúc bóng nhạn sa lưng đồi Nguyên tác Bashô