chusalan.net
Nhạc : Lê Tín Hương
Vô Thường Guitar Người có nhớ ta chăng