chusalan.net
Cho người lính sau cuộc chiến
chúng ta một lũ người thương với tật 38 năm sống bằng nỗi ngậm ngùi