chusalan.net
Nhạc : Lê Quang Diêu
Lê Quang Diêu Bóng Khói Ninh Kiều