christianchildmultilingualbibleverse.wordpress.com
The Fruit of the Spirit (IZII: Bible)
IZII: Bible Galatians (Galeshiya) 5:22-23 22 Obekwanu l’iphe shigbaa lẹ Unme Chileke bụ: n-yemobu; ẹhu-ụtso; nchị-adụ-doo; nshirima; eme odoo; eme ọma; ekweta; 23 eme gelee; mẹ esede onwonye.…