christianchildmultilingualbibleverse.wordpress.com
The Beatitudes (IZII: Bible)
IZII: Bible Matthew (Matiyu) 5:3-12 3 “Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu wozetaru onwophẹ alị l’iphu Chileke; kẹle ẹka Chileke bụ eze bụ nkephẹ! 4 Ẹhu-ụtso bẹ a gọru nụ ndu aphụ byaru; Kẹle Chileke e…