christianchildmultilingualbibleverse.wordpress.com
The Lord’s Prayer (FULFULDE, BORGU: Bible NT)
FULFULDE, BORGU: Bible NT Matthew (Matiye) 6:9-13 9 «Nani ɗo no haani du’oroɗon: ‟Baaba amen tawaaɗo dow kammu, inne maa e senii. 10 Laamaare maa wara. Sago maa laatoo dow leydi, hande no ŋo …