chieuta.com
Bài Thơ: "Vô Biên" (Ngô Xuân Diệu) Tập Thơ Thơ (1938)
Bài Thơ: "Vô Biên" (Ngô Xuân Diệu) Tập Thơ Thơ (1938). Bài Thơ Tình Yêu Tác giả Viết Về Một Nàng Tiên Trong Sự Say Đắm.