chieuta.com
Bài Thơ: "Viễn Khách" (Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu) Tập Thơ Thơ (1938)
Bài Thơ: "Viễn Khách" (Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu) Tập Thơ Thơ (1938). Bài Thơ Viễn Khách Đi Xa Trong Chiều Hoàng Hôn Xuống.