chieuta.com
Bài Thơ: "Thời Gian Trắng" (Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh)
Bài Thơ: "Thời Gian Trắng" (Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh). Bài Thơ Viết Về Quá Khứ Và Hiện Tại Như Thời Gian Trắng.