chieuta.com
Bài Thơ: "Thơ" (Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu)
Bài Thơ: "Thơ" (Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu). Bài Thơ Viết Về Những Điều Xảy Ra Trong Một Ngày Từ Buổi Sớm Tinh Sương Đến Chiều Tà.