chieuta.com
Bài Thơ: "Thân Em" (Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu)
Bài Thơ: "Thân Em" (Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu). Bài Thơ Viết Về Một Thân Hình Thơ Mộng, Là Nguồn Suối Trong.