chieuta.com
Bài Thơ: "Tài Hoa" (Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí)
Bài Thơ: "Tài Hoa" (Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí). Bài Thơ Mượn Rượu Để Nói Sự Tài Hoa Thanh Bạch Bình Yên.