chieuta.com
Bài Thơ: "Sẽ Có Mãi Cô Bé Mười Sáu Tuổi" (Xuân Quỳnh) Tập Tự Hát (1984)
Bài Thơ: "Sẽ Có Mãi Cô Bé Mười Sáu Tuổi" (Xuân Quỳnh) Tập Tự Hát (1984).Bài Thơ Viết Về Phông Màu Tình Yêu Năm Tháng Đã Cũ.