chieuta.com
Bài Thơ: "Sắt" (Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu) Tập Thơ Thơ (1938)
Bài Thơ: "Sắt" (Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu) Tập Thơ Thơ (1938). Viết Về Một Tinh Thần Thép Khi Bị Thương Và Luôn Bước Tiếp.