chieuta.com
Bài Thơ: "Phải Nói" (Ngô Xuân Diệu) Tập Thơ Thơ (1938)
Bài Thơ: "Phải Nói" (Ngô Xuân Diệu) Tập Thơ Thơ (1938). Bài Thơ Nói Về Tình Yêu Tha Thiết Nhưng Chưa Bao Giờ Là Đủ.