chieuta.com
Bài Thơ: "Nguồn Gốc Từ Ngữ" (Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh)
Bài Thơ: "Nguồn Gốc Từ Ngữ" (Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh). Bài Thơ Nói Về Nguồn Góc Của Tiếng Yêu Trong Cuộc Sống.