chieuta.com
Bài Thơ: "Ngủ Ngoan Ngủ Ngoan" (Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh)
Bài Thơ: "Ngủ Ngoan Ngủ Ngoan" (Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh). Bài Thơ Lời Ru Chúc Mi Yêu Của Mẹ Ngủ Ngoan.