chieuta.com
Bài Thơ: "Mí Ngoan Hơn Cái Nấm" (Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh)
Bài Thơ: "Mí Ngoan Hơn Cái Nấm" (Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh). Bài Thơ Viết Về Mí Ngoan Hiền Và Bạn Kiên Bị Ốm.