chieuta.com
Bài Thơ: "Giọng Nói" (Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu)
Bài Thơ: "Giọng Nói" (Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu). Bài Thơ Viết Về Giọng Nói, Miêu Tả Giọng Nói Như Ngọc Như Ngà.