chieuta.com
Bài Thơ: "Dỗi" (Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu)
Bài Thơ: "Dỗi" (Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu). Bài Thơ Viết Về Hờn Dỗi Khá Dễ Thương Trong Tình Yêu, Mượn Khung Cảnh Đất Trời.