chieuta.com
Bài Thơ: "Đi Thuyền" (Ngô Xuân Diệu) Tập Thơ Thơ (1938)
Bài Thơ: "Đi Thuyền" (Ngô Xuân Diệu) Tập Thơ Thơ (1938). Bài Thơ Viết Cho Một Lần Đi Thuyền Và Sự Tơ Mơ Về Tôi.