chieuta.com
Bài Thơ: "Đá Ngũ Hành Sơn" (Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh)
Bài Thơ: "Đá Ngũ Hành Sơn" (Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh). Bài Thơ Viết Về Phiến Đá Ngũ Hành Sơn Một Chút Thương.