chieuta.com
Bài Thơ: "Chớm Sang Vị Hè" (Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu)
Bài Thơ: "Chớm Sang Vị Hè" (Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu). Một Bài Thơ Viết Về Mùa Hè Sắp Sang Khi Tiết Trời Tháng Ba Thắm Đượm Hương Đời.