chieuta.com
Bài Thơ: "Chiều Đầu Thu" (Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu)
Bài Thơ: "Chiều Đầu Thu" (Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu). Bài Thơ Viết Về Cái Tiết Trời Đầu Thu Với Không Gian, Tiết Trời Mây.