chieuta.com
Bài Thơ: "Cảm Xúc" (Ngô Xuân Diệu) Tập Thơ Thơ (1938)
Bài Thơ: "Cảm Xúc" (Ngô Xuân Diệu) Tập Thơ Thơ (1938). Bài Thơ Nói Về Cảm Xúc Của Người Thi Sĩ Qua Từng Cảnh Vật, Không Gian Thời Gian.