chieuta.com
Bài Thơ: "Bao Giờ Ngâu Nở Hoa" (Xuân Quỳnh) Tập Tự Hát (1984)
Bài Thơ: "Bao Giờ Ngâu Nở Hoa" (Xuân Quỳnh) Tập Tự Hát (1984). Bài Thơ Viết Về Hoa Ngâu Nở Như Tình Yêu Dành Cho Người Mình Yêu.