chieuta.com
Bài Thơ: "Bán Túi Thơ (Tự Họa)" (Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí)
Bài Thơ: "Bán Túi Thơ (Tự Họa)" (Hàn Mặc Tử - Nguyễn Trọng Trí). Bài Thơ Tự Họa Chê Người Bán Thơ Văn Tầm Thường Chưa Xứng Mặt.