chieuta.com
Bài Thơ: "Bài Hát Đắp Đường" (Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh)
Bài Thơ: "Bài Hát Đắp Đường" (Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh). Bài Ca Đắp Đường, Sự Nhiệt Huyết Và Hy Sinh Của Mọi Người Để Hoàn Thành Con Đường.